Integritetspolicy för WestEast Stockholm AB

Vi har uppdaterat vår integritetspolicy med anledning av EUs nya dataskyddsförordning (GDPR) som börjar gälla i alla EU:s medlemsländer den 25 maj 2018. Vi värnar om din personliga integritet och ditt förtroende är viktigt för oss. I vår nya Integritetspolicy förklarar vi mer utförligt vilken information vi samlar in och hur vi använder den samt även vilka rättigheter du har och hur du kan gå tillväga för att få dina uppgifter borttagna. De åtgärder vi gjort är för att skydda dina personuppgifter och säkerställa att behandlingen sker i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning.

Genom att använda WestEast tjänster accepterar du vår Integritetspolicy och vår behandling av dina personuppgifter. Vi ber dig läsa igenom texten noga.

Om du har frågor eller vill veta mer om hur vi hanterar dina personuppgifter är du välkommen att kontakta oss.

Kontaktuppgifter: info@westeast.se eller 08-410 415 56

Vilka personuppgifter samlar vi in och varför?

Du kan direkt eller indirekt komma att ge oss information om dig själv på ett antal olika sätt. Till exempel när du anlitar en fastighetsmäklare, anmäler dig till vårt spekulantregister, besöker WestEast hemsida eller är i kontakt med WestEast på annat sätt, såsom på visning eller via kontaktformulär. Vi kan även komma att samla in information från tredje part, exempelvis ägarinformation från Lantmäteriet eller kompletterande av adressuppgifter från olika siter på internet såsom Hitta.se, eniro.se m.fl. Vilken information vi väljer att samla in beror på hur och varför vår kontakt har uppstått. Exempel på personuppgifter är:

 • Person- och kontaktinformation såsom namn, personnummer, kontaktuppgifter (t.ex e-postadress, mobiltelefonnummer och adress), kopia på ID-handlingar
 • Konto- och betalningsuppgifter för köpare och säljare
 • Information om bostaden, såsom bilder, försäljningspris, besöksstatistik, bostadstyp
 • Hantering av intresseanmälan, bud
 • Uppgifter som betalda arvoden och övriga ekonomiska transaktioner med den registrerade

Varför behöver vi dina uppgifter?

Det huvudsakliga ändamålet med den personuppgiftsbehandling som WestEast utför är att tillhandahålla och utföra våra tjänster gentemot dig. Det finns flera olika skäl till att vi kan behöva samla in, hantera och spara dina uppgifter. Både rent juridiskt för att kunna följa gällande lagstiftning, t.ex. fastighetsmäklarlagen och även för att kunna fullgöra våra avtal eller erbjuda dig så anpassade tjänster som möjligt.

WestEast behandlar följande personuppgifter för nedan angivna ändamål och med stöd av följande lagliga grunder:

Ändamål Laglig Grund
För att bekräfta din identitet och verifiera dina person- och kontaktuppgifter Uppfylla avtal och åtaganden vi har gentemot dig    
För att kunna förmedla bostäder och tjänster till dig Uppfylla avtal och åtaganden vi har gentemot dig    
För att kunna ge dig den kundservice och hjälp du kan behöva rörande våra tjänster Uppfylla avtal och åtaganden vi har gentemot dig    
För att följa tillämplig lagstiftning, såsom bokföringslagar, lag om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism samt fastighetsmäklarlagen Följa tillämplig lagstiftning

 

Varför behöver vi ditt personnummer?

Ibland behöver vi ditt personnummer eftersom det är det enda sättet att kunna säkerställa din identitet vid till exempel avtalsskrivning. Vi kommer endast behandla ditt personnummer när det är klart motiverat med hänsyn till ändamålet.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi sparar dina personuppgifter endast så länge som vi behöver uppgifterna för att uppfylla ändamålen med behandlingen.

Varifrån samlar vi in uppgifter?

Vi samlar in personuppgifter från olika källor såsom:

 • Dig själv i samband med att du kontaktar oss för värdering-, förmedlingsuppdrag eller för att utföra en tjänst. Även när du anmäler intresse för ett visst objekt, går på visning, lämnar bud på ett objekt eller kontaktar oss. Detta gör vi för att vi ska kunna genomföra det aktuella uppdraget, tillhandahålla tjänsten eller besvara din förfrågan.
 • Offentliga register. Ex Lantmäteriet och Skatteverket. Detta oftast i syfte för att få fastighetsinformation och i samband med ett uppdrag.
 • Bostadsrättsförening. I genomförande av uppdrag samlar vi in uppgifter som namn, personnummer, telefonnummer, adress, lägenhetsnummer, uppgifter om bolån, ägarfördelning, andelstal m.m.

Vilka kan vi komma att dela dina personuppgifter med?

WestEast säljer inte dina personuppgifter till någon och delar endast ut dina personuppgifter när det är nödvändigt. I vissa fall kan vi komma att dela dina personuppgifter med utvalda tredje parter. Om det sker ser vi till att överföringen sker på ett säkert sätt som bevarar din integritet. Nedan är kategorier av mottagare som vi kan dela dina uppgifter med.

 • Säljare. Vi är skyldiga enligt fastighetsmäklarlagen att lämna ut personuppgifter vid t.ex. budförteckning och spekulantförteckning till säljaren.
 • Samarbetspartners. T.ex. vid annonsering via exempelvis Hemnet, där personuppgifter kan komma att överföras. Även vid boenderelaterade produkter och tjänster såsom mäklartjänster, bolån, försäkringar kan uppgifter om namn, personnummer och kontaktuppgifter komma att delas. Behandlingen stödjer sig på en intresseavvägning och personuppgifter lämnas aldrig ut utan din tillåtelse.
 • Systemleverantörer för affärssystem och ärendehantering. För att kunna genomföra våra uppdrag och tjänster så lagrar vi dina uppgifter i vårt affärssystem (ett system som administrerar våra kunder och kontakter) samt vid problem i ett ärendehanteringssystem
 • Banker. I samband med tillträde lämnar vi ut de personuppgifter som är nödvändiga till köparens och säljarens bank för att administrera förmedlingen av bostaden. Behandlingen av säljarens personuppgifter är nödvändig för att uppfylla uppdragsavtalet med säljaren. Köparens personuppgifter lämnas ut med stöd av en intresseavvägning för att tillgodose vårt och säljarens intresse av att förmedla bostaden till köparen.
 • Leverantörer av tryck och distribution. Vi kan även komma att dela uppgifter om dig med leverantörer som tillhandahåller tryck och distribution
 • Fastighetsmäklarinspektionen. En fastighetsmäklare har enligt lag en skyldighet att tillhandahålla Fastighetsmäklarinspektionen (FMI) uppgifter och handlingar som FMI begär i sin tillsyn. Personuppgifter kan därför även komma att lämnas ut till FMI eller till mäklares försäkringsbolag. Behandlingen är således nödvändig för att uppfylla en rättslig förpliktelse.
 • Mäklarstatistik och Hemnet. Vi delar efter genomfört förmedlingsuppdrag adress och försäljningspris med maklarstatistik.se och hemnet.se. Behandlingen stödjer sig på en intresseavvägning för att tillgodose vårt berättigade intresse av att marknadsföra WestEast och vår verksamhet.
 • Bostadsrättsförening och Byggherre. I samband med ett förmedlingsuppdrag delar vi uppgifter såsom namn, personnummer, adress, telefonnummer och e-postadress med byggherrar och bostadsrättsföreningen. Behandlingen stödjer sig på en intresseavvägning för att tillgodose vårt berättigade intresse av att förmedla bostaden till dig eller åt dig.
 • Tjänsteleverantörer. Vi delar dina personuppgifter med de tjänsteleverantörer vi anlitat såsom inför fotografering, trycksaker, marknadsföringstjänster och IT-tjänster. Tjänsteleverantörer får endast behandla dina personuppgifter enligt våra uttryckliga instruktioner och får inte använda dina uppgifter för egna ändamål.
 • Övriga mottagare. Vi kan komma att lämna ut dina personuppgifter till andra mottagare som t.ex. myndigheter, domstolar, externa rådgivare om behandlingen är nödvändig för att uppfylla våra rättsliga förpliktelser eller för att fastställa, göra gällande och försvara rättsliga anspråk.

Var behandlar vi dina personuppgifter?

WestEast och våra leverantörer och samarbetspartners behandlar som huvudregel dina personuppgifter inom EU/EES. I de fall personuppgifter behandlas utanför EU/EES säkerställer vi att våra leverantörer och samarbetspartners lever upp till samma säkerhets- och skyddsnivå som tillämpas i EU/EES.

Dina rättigheter

Enligt gällande dataskyddslagstiftning har du ett antal rättigheter i förhållande till behandlingen av dina personuppgifter.

 • Begära tillgång (s.k. registerutdrag). Du kan begära utdrag över registrerade personuppgifter och verifiera den informationen vi har om dig
 • Begära rättelse. Du har rätt att få felaktig eller icke-komplett information om dig själv korrigerad
 • Begära att bli raderad/återkalla samtycke. Du har rätt att begära att få dina personuppgifter raderade om det är så att uppgifterna inte längre är nödvändiga för det syfte de samlades in för. Om uppgifterna är sparade p.g.a. en lagstiftad skyldighet att spara viss information har du dock inte rätt att kräva att dessa raderas
 • Rätt att motsätta dig behandling för direktmarknadsföringsändamål. Du har rätt att, när som helst, motsätta dig vår behandling av dina personuppgifter för direktmarknadsföring och avregistrera dig från fortsatta utskick genom att anmäla detta till oss. Om du invänder mot direktmarknadsföring kommer vi att upphöra med behandlingen av dina personuppgifter för det ändamålet

Från och med den 25 maj 2018 har du, utöver ovanstående rättigheter, även i den utsträckningen gällande dataskyddslagstiftning föreskriver det, följande rättigheter.

 • Rätt till radering. Om behandlingen stödjer sig på ett samtyckte och du återkallar samtycket kan du under vissa omständigheter ha rätt att få dina personuppgifter raderade. Detta gäller dock inte om vi t.ex. är skyldiga enligt lag att bevara uppgifterna.
 • Rätt begära begränsning av behandling. Du har rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas. Viktigt att notera är att om behandlingen av dina uppgifter begränsas kan det kan medföra att vi inte kan uppfylla våra eventuella skyldigheter gentemot dig under den tid behandlingen begränsats.
 • Rätt motsätta behandling som stödjer sig på en intresseavvägning. Du har rätt att motsätta dig behandling som stödjer sig på en intresseavvägning. Om vi har tvingande berättigade skäl för behandlingen som överväger integritetsintresset har vi rätt till att fortsätta att behandla dina uppgifter.
 • Rätt till dataportabilitet. Du kan ha rätt att få kopia på de uppgifter som behandlar dina personuppgifter i ett maskinläsbart format. T.ex. i syfte att återanvända hos ett annat företag. Detta omfattar de uppgifter som du själv lämnat till oss eller som vi behandlar med stöd av ditt samtycke eller ett avtal, t.ex. uppdragsavtalet. Det är endast vissa uppgifter som omfattas av rätten till dataportabilitet såsom uppgift om namn, personnummer och kontaktuppgifter.

Rätt att begränsa behandling av personuppgifter. 

Du har rätt att begränsa behandlingen av dina personuppgifter om du exempelvis anser att de inte är korrekta.

Tänk på att du har möjlighet att påverka vilka kanaler vi ska använda för att kontakta dig. Exempelvis kan du välja att inte bli kontaktad via e-mail eller sms. Du har också möjlighet att undanbe dig olika typer av utskick, exempelvis nyhetsbrev. I sådana fall ska du inte invända mot behandling av uppgifterna utan enbart kontakta oss och begära begränsning i kommunikationskanal som vi använder.

Har du klagomål?

Om du skulle ha några klagomål avseende vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att lämna dessa till landets tillsynsmyndighet. I Sverige är det Datainspektionen som ansvarar för uppföljning och tillsyn av oss och andra bolag som hanterar personuppgifter på den svenska marknaden.

Kontaktuppgifter:
Sverige: Datainspektionen

Telefon: 08-657 61 00
E-post: datainspektionen@datainspektionen.se

Kontaktuppgifter till WestEast

Har du frågor rörande vår hantering av dina personuppgifter eller vill du använda någon av dina rättigheter kopplade till hanteringen av personuppgifter? Då är du välkommen att kontakta oss på WestEast enligt uppgifterna nedan.

Om du kontaktar oss på info@westeast.se är ditt ärende i trygga händer och vi återkommer till dig inom kort.

Personuppgiftsansvariges Kontaktuppgifter:

WestEast Stockholm AB

Tel: 08-410 415 56
Mail: info@westeast.se
Hemsida: www.westeast.se

Org nr: 559016-9701